"ABRSM – Associated Board of the Royal Schools of Music - là một trong bốn hội đồng khảo thí được Ofqual công nhận để thực hiện các bài kiểm tra xếp loại và trao bằng cấp về âm nhạc trong Khung đánh...